;

Novinky

Léčba relabujícího/refrakterního ALK negativního anaplastického velkobuněčného lymfomu brentuximab vedotinem s následnou autologní transplantací hematopoetických kmenových buněk

15. 5. 2023 | Kazuistiky Hematoonkologie

MUDr. Kateřina Steinerová, Hematologicko-onkologické oddělení FN

Diagnóza onemocnění


68letý muž bez dalších onemocnění byl v červnu 2020 odeslán na hematologickoonkologické onemocnění s diagnózou nonhodgkinského lymfomu, konkrétně systémového anaplastického velkobuněčného lymfomu (ALCL). Diagnóza byla upřesněna jako ALK negativní, p63 negativní a DUSP22 negativní ALCL. Vstupně bylo klinické stadium hodnoceno jako IIB s přítomností subdiafragmatické lymfadenopatie.


První linie léčby


V červenci 2020 byla zahájena chemoterapie CHOEP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, etoposid a prednison), do října 2020 bylo podáno celkem 6 cyklů. První cyklus byl komplikován rozvojem septického šoku s přechodnou hospitalizací na jednotce intenzivní péče, další léčba pak již proběhla bez závažnějších komplikací. Přešetření stavu onemocnění pomocí PET/CT v listopadu však prokázalo přetrvávající onemocnění v původních lokalizacích (mezenterium, pánev) s deauvilleským skóre 4. Stav byl tedy uzavřen jako refrakterní ALCL.


Léčba druhé linie


Bezprostředně byla zahájena aplikace brentuximab vedotinu v dávce 1,8 mg/kg každé 3 týdny. Léčba proběhla bez komplikací a po 6 cyklech terapie bylo dosaženo první kompletní remise onemocnění. Vzhledem k celkově dobrému stavu nemocného byl po přípravě vysokodávkovaným cyklofosfamidem s následnou stimulací G-CSF proveden odběr periferních kmenových buněk. Další přešetření v dubnu 2021 však prokázalo opět progresi onemocnění.


Léčba třetí a další linie


V tento okamžik byla zvolena chemoterapie protokolem DHAOx (oxaliplatina, dexametazon, cytarabin), podány byly celkem 2 cykly, které vedly k dosažení druhé kompletní remise onemocnění. Následně jako konsolidaci stavu podstoupil pacient po předtransplantační přípravě TEAM autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (ASCT). Opakované přešetření stavu onemocnění za použití PET/CT zatím potvrzuje trvání kompletní remise ALCL. V souvislosti s kombinací chemoterapie a brentuximab vedotinu došlo u nemocného k rozvoji periferní polyneuropatie, která je nyní, 1,5 roku po ukončení léčby, v částečné regresi.


Závěr


Léčba relabujícího/refrakterního ALCL brentuximab vedotinem v monoterapii dosahuje relativně vysokého procenta kompletních remisí, což dlouhodobě vede ke zlepšení celkového přežití této skupiny pacientů. U nemocných schopných další léčby by měla být po dosažení odpovědi zvážena konsolidace autologní či alogenní transplantací hematopoetických kmenových buněk. V rámci zvažování konsolidační léčby je však nutno vzít v úvahu kromě celkového stavu též ALK status a předchozí autologní transplantace. Dosud publikovaná data jsou však vzhledem k relativně malému počtu nemocných s R/R ALCL limitovaná a bude nutné vyčkat výsledků dalších studií.

Další novinky

Vyhledávání

Kvíz týdne

Neděle 10.12.2023

Netypické projevy asociované se syndromem karpálního tunelu

reklama

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Partneři